Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 02-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Ontwerpbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991LK82

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Prorail B.V. Randstad Zuid

(999977741)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben het voornemen de op 5 juli 2005, met kenmerk 419913 onder zaaknummer BES796786 aan Station Barendrecht-Technische Ruimte Overkapping (ProRail) verleende vergunning voor de inrichting aan de Zuideinde 82, 2991 LK  Barendrecht, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

Deze ambtshalve wijziging betreft het actualiseren van de vigerende vergunning door een aantal  voorschriften die zijn gebaseerd op de vervallen CPR-richtlijn 9-6 te vervangen door voorschriften die zijn gebaseerd op de vigerende PGS-30 richtlijn. Tevens is door de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit milieubeheer een aantal voorschriften voor de activiteiten die in de vergunning zijn opgenomen niet meer geldig omdat het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling daarin nu voorziet. In verband met de overzichtelijkheid van de vergunning zijn deze voorschriften ambtshalve ingetrokken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te wijzigen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

22 mei 2020 tot en met 2 juli 2020 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Digitaal zijn de stukken raadpleegbaar via <<downloadlink Cryptshare>>

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 999977741.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken (tot einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken