Gemeente Barendrecht

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 2993LL1

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Kopenhagen 1  2993 LL Barendrecht (B200310187), voor het plaatsen van 2 gevel-lichtreclames   (verz. 26-06-2020).

De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10-08-2020.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken