Ridderkerk: sorteren, geef uw afval toekomst

Ridderkerk: sorteren, geef uw afval toekomst

Ridderkerk wordt een afvalloze gemeente. Hoe? Door anders om te gaan met afval.

Van afval naar grondstof

Goed gesorteerd huishoudelijk afval is grondstof voor nieuwe producten, zoals papier, jampotten en zelfs elektrische apparaten. In ons restafval zit nu papier, gft en plastic verpakkingen, metalen blikjes en drinkpakken (pmd). We verspillen veel geld door goed materiaal niet opnieuw te gebruiken.

De afvalinzameling verandert

De nieuwe manier van afvalinzameling maakt afval scheiden makkelijker. Door grondstoffen zoals plastic, metaal en drinkpakken (pmd), groente-, fruit-, en tuinafval (gft), papier en karton apart te houden, blijft er bijna geen echt restafval meer over. Dat kleine beetje restafval brengen alle inwoners van Ridderkerk zelf weg naar de ondergrondse restafvalcontainer in de wijk.

Wilt u meer weten?

Lees het volledige beleidsplan en de bijbehorende oplegnotitie. Heeft u vragen over het nieuwe afvalbeleid? Mail dan naar afvalsorteren@ridderkerk.nl.

Heroverweging uitwerking afvalbeleidsplan

Na de gemeenteraadsverkiezingen werken 5 partijen samen in een nieuwe coalitie. In het coalitieakkoord staat dat de coalitie de ambities van een afvalloze gemeente onderschrijft, maar dat de uitwerking van het afvalbeleidsplan op onderdelen heroverweging vraagt. Dit wordt de komende maanden uitgewerkt.

Hieronder leest u de volledige tekst uit het coalitieakkoord:

'De ambities van het Ridderkerkse afvalbeleidsplan - een afvalloze gemeente - onderschrijven wij, maar de uitwerking daarvan vraagt op onderdelen heroverweging. Het plan biedt daarvoor voldoende mogelijkheden, zodat we door onze inwoners aangedragen onderdelen van het plan (betaling per klepbeweging, loopafstanden, ondergrondse containers) opnieuw kunnen bekijken. Onderdelen die al in gang gezet zijn en waarvan bewezen is dat deze goed werken, laten we in stand. De inzameling van restafval zullen we opnieuw bekijken.

We gaan niet over tot de invoering van gedifferentieerde tarieven voor restafval. Wel zullen wij onze inwoners er permanent op wijzen, dat “niets doen” in dit geval betekent, dat de tarieven voor afvalinzameling en –verwerking steeds hoger worden. De ongevraagde papierstroom van ongeadresseerd drukwerk gaan wij tegen door toepassing van de Ja-Jasticker.'